top of page

แก้ปัญหาชิ้นงานแยกชั้นขณะพิมพ์

Updated: Jun 11, 2021

การตรวสอบภายนอก

  • ตรวจดูม้วนเก็บเส้นว่า มีเส้นพันหรือติดกัน เป็นสาเหตุที่พบบ่อย ดังนั้นการเก็บเส้น ควรม้วนเก็บอย่างดี เพื่อป้องกันเส้นพันกัน

  • สายไฟของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในความยาวที่เหมาะสม สายไม่ตึงไม่หย่อน จนไปดึงอุปกรณ์ภายในเครื่อง

  • ตรวจสอบอุณหภูมิของมอเตอร์ ว่าไม่เกินจุดที่ Overheat จนทำงานผิดพลาด

  • ตรวจสอบสายพานว่ามีความตึง ไม่หย่อน

ปัจจัยด้าน FIRMWARE &CONTROLLER

  • ตรวจสอบค่า V-ref ของมอเตอร์ให้เหมาะสม

  • ตรวจสอบระบบระบายคตวามร้อน Stepper driver motor

  • ตรวจสอบค่า Jerk และ Acceleration ให้เหมาะสม

การแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ลดความเร็วของการพิมพ์ลง
สินค้าโปรโมชั่นแนะนำวันนี้!!