top of page

3D Printing For Packaging Design การใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์

Updated: Mar 18, 2021

หลายๆธุรกิจพบว่าเครื่องพิมพ์ 3 มิติมีประโยชน์อย่างยิ่งในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ปัญหาของนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีดังนี้

  • บรรจุภัณฑ์สามารถทำด้วยวัสดุต่าง ๆ โดยแต่ละชนิดต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ

  • โดยทั่วไปจำเป็นต้องมีต้นแบบจำนวนมาก

  • การสั่งซื้อการออกแบบครั้งเดียวหลายชิ้นจะเพิ่มต้นทุนโดยรวมของขั้นตอนการสร้างต้นแบบ

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป...ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ!!!

4 ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ดังนี้

  • ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ถูกสร้างขึ้นในซอฟต์แวร์ CAD

  • ขั้นตอนที่ 2 เลือกวัสดุเป้าหมายเพื่อให้ได้รูปลักษณ์และวัตถุประสงค์ของบรรจุภัณฑ์

  • ขั้นตอนที่ 3 เลือกวัสดุสำหรับพิมพ์ 3 มิติให้ใกล้เคียงกับวัสดุเป้าหมาย

  • ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์ 3 มิติด้วยวัสดุที่เลือกและประเมินโดยเจ้าของบรรจุภัณฑ์

ทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ใช้เวลาดำเนินการเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น *


สนใจบริการการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ