top of page

3D PRINTING FOR PACKAGING DESIGN

Updated: Jul 28, 2021

How does 3D design help enhance product packaging?

การพิมพ์ 3 มิติสามารถเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระยะเริ่มต้นผ่านการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว

ช่วยให้บริษัทต่างๆ ออกแบบแม่พิมพ์หลายแบบเพื่อให้สามารถผลิตต้นแบบได้อย่างรวดเร็วและประหยัด

ดังนั้นเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติจึงสามารถเร่งเวลาและค่าใช้จ่ายในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว


VDO ตัวอย่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วย 3D Printing


โปรโมชั่น